Återvinning av förpackningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag som säljer dessa i Sverige. Nedanstående statistik är hämtad från dem.

Återvinning av förpackningar i glas, metall, papper och plast samt tidningar

Datakälla: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
Senaste värdet:
50,07 kg/invånare (2019).
Utgångsvärde:
92,37 kg/invånare (2006).

Kommentar

Under år 2019 minskade insamlingen av förpackningar och tidningar med nästan 1,4 kilogram per person jämfört med året innan. Den främsta orsaken till minskningen, står tidningar för men även pappersförpackningar har minskat lite. Insamlingen av glasförpackningar har ökat med drygt 1,6 kilogram per invånare sedan förra året och även metall- och plastinsamlingen har ökat något.

Orsaken till de totalt sett minskande mängderna insamlat material till återvinning beror främst på att mängderna insamlade tidningar har minskat i stor omfattning. Detta beror på att mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat kraftigt under den redovisade mätperioden dels beroende på tidigare lågkonjunktur samt även på övergången till digitala medier.

Mängden insamlade förpackningar har däremot ökat från drygt 21 kg per invånare år 2006 till nästan 40 kg per invånare år 2019. Många förpackningar återvinns dock inte och plockanalyser under år 2015-2018 visar på att varje invånare årligen slänger ungefär 60 kg förpackningar i restavfallet.

Från 2009 är även mjuka plastförpackningar inräknade i statistiken, vilket förklarar den kraftiga ökningen inom denna fraktion mellan år 2008 och 2009.

Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år. I mängderna ingår även insamlingen från den fastighetsnära insamlingen.

Indikator MP.4.3.5
Senast uppdaterad: 2021-04-28