Farligt avfall

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat farligt avfall

Datakälla: VA SYD
Senaste värdet:
345,8 ton (2020).
Utgångsvärde:
352,5 ton (2000).

Kommentar

Den totala insamlade mängden farligt avfall ökade under år 2019 jämfört med de tre föregående åren och hamnade på 345 kg, lite under nivån år 2000. Den insamlade mängden farligt avfall var väldigt låg år 2016 och uppgick till knappt 170 ton. Orsaken till den låga insamlingsmängden är oklar men Malmöborna verkade inte slänga det i den vanliga soppåsen då man inte kunde se någon ökning av det farliga avfallet i restavfallet under det året.

Statistiken uppvisar en varierande men dock totalt sett minskande trend jämfört med år 2000. Under de senaste nio åren har insamlingen av farligt avfall legat på en lite lägre nivå jämfört med 2000-talets första elva år. Om detta är positivt eller negativt är svårt att avgöra då det dels kan bero på en minskad användning av produkter med farliga ämnen dels på att inte allt det farliga avfallet som uppkommer samlas in.

För att förhindra att farliga ämnen från avfall sprids är det viktigt att så mycket farligt avfall som möjligt samlas in. Det är dock positivt om så lite produkter som möjligt med farliga ämnen används, så att även mängden farligt avfall som uppstår minimeras.

Nyckeltal MP.4.3.4
Senast uppdaterad: 2021-05-28