Avfallet ska återvinnas

Utvecklingen med ständigt ökande avfallsmängder måste brytas. Ett effektivt sätt är att minimera uppkomsten av avfall. Systemet för återvinning och avfallssortering ska bli enklare och mer lättåtkomligt.

Målstatus: Målet kan uppnås Målet kan uppnås

Målet ser ut att kunna uppnås då både den totala avfallsmängden och per person minskar samt insamlingen av matavfall ökar. Insamlingen av förpackningar har också ökat i Malmö men det är fortfarande en stor del återvinningsbart material som hamnar i restavfallet. Tidningsinsamlingen i Malmö har minskat då mängden tidningar minskat i hela samhället. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom mängden restavfall och matavfall visar på positiva trender.

Den totala mängden insamlat restavfall minskade under år 2018, för sjunde året i rad, och är nu lägre än år 2000 vilket tidigare var det år med lägst mängd under den redovisade tidsperioden. När det gäller mängden insamlat restavfall per person i Malmö har denna tydligt minskat sedan den var som högst, år 2007, och var år 2018 dessutom som lägst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror till stor del på den pågående utsorteringen och insamlingen av matavfall då dessa mängder i stort ökar i samma omfattning som restavfallsmängderna minskar. Dock är Malmös stora befolkningsökning, som legat kring 5000 personer årligen sedan år 2006, även en bidragande orsak till minskningen.

Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre nivå de senaste åtta åren jämfört med 2000-talets första elva år. Det är svårt att säga om det är positivt eller negativt om insamlingen av farligt avfall minskar eftersom en minskad användning av produkter med farliga ämnen är önskvärd, men av det farliga avfall som uppstår ska så stor andel som möjligt samlas in.

Totalt sett har insamlingen av alla typer av förpackningar ökat jämfört med mätperiodens början år 2006. Tidningsinsamlingen har däremot minskat med drygt 80 procent under samma period. Detta beror på att mängden tidningar har minskat kraftigt bland annat på grund av övergången till digitala medier. Metall- och plastförpackningar har år 2018 de högsta insamlingssiffrorna för den redovisade perioden. Dock återvinns endast cirka 40 kg förpackningar per person och år medan ungefär 60 kg årligen slängs i restavfallet av Malmös invånare.

Andelen insamlat matavfall ökade återigen under år 2018 och uppgick till 50 procent av den totala mängden matavfall. Därmed uppnåddes målet i Avfallsplan 2016-2020. Mängderna insamlat matavfall förväntas öka ytterligare kommande år då ännu inte alla verksamheter och flerfamiljshus i Malmö har matavfallssortering. Mängden mat som slängs i onödan (det vill säga det som kunde ätits upp om det tagits omhand på rätt sätt) ökade, av ännu oklar anledning, under år 2018 och uppgick till 34 kilogram per person. Tidigare har, enligt sex års analyser, matsvinnet minskat i Malmö från att vara 26 kg/person år 2012 till att vara 17 kg/person år 2017. Detta kan vara en positiv effekt av införandet av utsortering av matavfall som pågått i flera år inom kommunen.

I det kompletterande nyckeltalet Håll Sverige Rents kommunindex försämrades Malmös placering under år 2019 till plats 30 efter det tidigare årets 27:e plats. År 2015 hamnade Malmö på plats 12 vilket är kommunens bästa placering i denna ranking. Organisationen Håll Sverige Rent bedömer i detta index kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2019-12-17