Matsvinn

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Mängden mat som slängs i onödan

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2012.
Senaste värdet:
34 kg/person (2018).
Utgångsvärde:
26 kg/person (2012).

Kommentar

Under år 2018 ökade matsvinnet och uppgick till 34 kilogram per person, vilket är det högsta värdet för den redovisade perioden. Detta är anmärkningsvärt då tidigare år visar på en minskande trend. Anledningen till ökningen är oklar och 2020 års uppföljningar får visa om det är ett tillfälligt trendbrott eller ej. Under år 2019 gjordes ingen undersökning men år 2020 kommer uppföljningen att återupptas.

Matsvinnet minskade däremot totalt sett mellan året då mätningarna började (år 2012) och år 2017. Under samma tidsperiod var arbetet med att införa matavfallssortering intensivt i Malmö och minskningen av matsvinnet var troligen en positiv effekt av denna utsortering. I totala siffror minskade matsvinnet från att år 2012 ha varit 26 kg per person och år till att år 2017 vara 17 kg per person och år.

Matsvinn är det onödiga matavfallet, det som kunde ha ätits upp om det hade tagits omhand på rätt sätt. Uppföljningen sker genom så kallade plockanalyser av både rest- och matavfallet. Där undersöks hur mycket ätbar mat som kastats bland avfallet.

Plockanalyser är en vedertagen metod för att mäta avfall. Det finns dock en risk i att utfallet vid plockstationerna kan variera mycket mellan gångerna. Detta kan då slå igenom extra mycket i resultatet då endast en liten mängd avfall skalas upp till att gälla alla invånare. Detta kan också vara en förklaring till resultatet för år 2018. Under år 2020 kommer därför också ett större antal plockanalyser att genomföras så tillförlitligheten i statistiken ökar.

Indikator MP.4.3.7
Senast uppdaterad: 2021-03-10