Restavfall per invånare

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat restavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000.
Senaste värdet:
177,9 kg/person (2020).
Utgångsvärde:
266,6 kg/person (2000).

Kommentar

Mängden restavfall per invånare i Malmö uppgick år 2019 till 191,5 kg och har minskat med drygt 80 kg sedan år 2007 då det var som högst under den redovisade tidsperioden. Minskningen beror till en del på att den totala mängden insamlat restavfall har minskat under senare år men även till stor del på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i SYSAV:s anläggning.

Nyckeltal MP.4.3.1
Senast uppdaterad: 2021-05-28