Restavfall

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat restavfall

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000.
Senaste värdet:
61,9 kton (2020).
Utgångsvärde:
69,2 kton (2000).

Kommentar

Under år 2019 minskade återigen den totala mängden insamlat avfall och uppgick till 65,9 kton vilket är den lägsta mängden under den redovisade perioden alltsedan år 2000. Den totala mängden insamlat restavfall har varierat sedan år 2000 med två toppar år 2007 och 2011 på 77 och 78 kton. Den ökande befolkningen i Malmö medför däremot att restavfallsmängderna per person minskar fortare, se nyckeltalet "Restavfall per invånare".

Restavfall är det avfall som slängs i den vanliga soppåsen. Energin i restavfallet tas tillvara som värme till fjärrvärmesystemet genom förbränning i SYSAV:s anläggning.

Nyckeltal MP.4.3.2
Senast uppdaterad: 2021-05-28