Kadmium

Provtagning av kadmium i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Kadmium i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Avloppsreningsverket Senaste värdet (mg/kg TS) Datum

0

Sjölunda

 1,4

2020

1

Klagshamn

 0,74

2020

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden kadmium i avloppsslammet har för Klagshamnsverket mer än halverats sedan början av 1990-talet medan halterna vid Sjölundaverket har varierat mer och endast minskat med ungefär en tredjedel sedan 1990-talet. De senaste åtta åren har halterna för Sjölundaverket legat mellan 0,9 och 1,2 mg/kg torrsubstans förutom år 2020 då den ökade till 1,4 mg/kg torrsubstans. Vid Klagshamnsverket har halterna legat kring 1,0 mg/kg torrsubstans alltsedan år 2008.

Värdena är medelvärden av kadmium i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna kadmiumhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras vid båda avloppsreningsverken. År 2020 understeg värdet vid Klagshamnsverket för första gången det av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdet.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Indikator MP.4.2.4
Senast uppdaterad: 2021-04-22