Körsträcka med bil

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister

Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen
Trend:
Försämring Försämring sedan 1999.
Senaste värdet:
469 mil (2019).
Utgångsvärde:
466 mil (1999).

Kommentar

Under år 2019 fortsatte körsträckan per invånare i Malmö att minska och den ligger på knappt 470 mil per invånare. Detta är något över nivån i mätperiodens början, år 1999, då den uppgick till 466 mil. Körsträckan per bil i Malmö minskade däremot med 40 mil under år 2019 och uppgick till drygt 1060 mil. Den ligger därmed nu klart under värdet i mätperiodens början, drygt 1200 mil. Några större förändringar skedde dock inte för någon av körsträckorna mellan år 2011 och 2018.

Indikator MP.4.5.5
Senast uppdaterad: 2020-08-24