Malmö – en kunskaps- och innovationsstad

Malmö ska stärka befintliga cleantechföretag och attrahera nya företagsetableringar genom att fortsätta utvecklas som kunskaps- och innovationsstad.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då den övervägande delen av de redovisade nyckeltalen utvecklas i riktning mot målet. Det är dock svårt att bedöma om målet kan nås då nyckeltal saknas för cleantechområdet. Fler nyckeltal behöver också tas fram för att bättre kunna beskriva och bedöma hur Malmö utvecklas som kunskaps- och innovationsstad. Delområdets totala trend bedöms som positiv då antalet studenter och disputerade lärare vid Malmö Universitet ökar och de nystartade företagen också ligger på en hög nivå historiskt sett.

Antalet nystartade företag i Malmö har legat på omkring 2800 stycken under de senaste nio åren. Detta är mer än dubbelt så många som vid 1990-talets mitt. Under år 2018 ökade antalet nystartade företag i Malmö med 4 procent medan de minskade med 2-5 procent i de två andra storstäderna samt i landet som helhet. Nyckeltalet andelen sysselsatta inom miljösektorn i Malmö uppvisar varken en positiv eller negativ trend. Totalt sett ligger andelen av arbetskraften som är sysselsatta i miljöföretag på 1,4 procent år 2015 precis som år 2003 men den var som högst (1,8 procent) år 2008 och 2009.

Sedan 1999 har antalet helårsstudenter vid Malmö Universitet ökat med nästan 70 procent och de senaste tio åren har de uppgått till över 12 000 stycken. Andelen lärare som är disputerade har ökat under den redovisade perioden och uppgår år 2019 till drygt 63 procent.

Det kompletterande nyckeltalet som visar på Malmös placering i en kommunranking är en subjektiv bedömning och väldigt beroende av hur kriterierna för rankingen är utformad. Det ger ändå en indikation på hur läget är på förskole- och skolområdet. Malmös placering förbättrades under år 2018 och är nu på plats 145 i SKL:s ranking av grundskolorna. Detta är den bästa placeringen Malmö erhållit och 125 platser bättre än år 2010 då kommunen hamnade på plats 270.

Senast uppdaterad: 2020-03-03