Skottäthet på ålgräs

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund
Trend:
Försämring Försämring sedan 1997.
Senaste värdet:
518 skott/m² (2019).
Utgångsvärde:
797 skott/m² (1997).

Kommentar

Klagshamns grunda station hade vid 2019 års undersökning, precis som året innan, så pass lite ålgräs att provtagning inte var möjlig. På den djupa stationen ökade tätheten något jämfört med år 2018, men minskade jämfört med år 2017, och uppgick till 349 skott per kvadratmeter, vilket är i nedre delen av den mätseriens värden.

Det var mycket dålig förekomst av ålgräs på Klagshamns grunda station precis som förra året och det fanns fortfarande stora ytor med frilagda rotmattor av ålgräs. Ytterligare en varm sommar har troligen missgynnat en återhämtning efter 2018 års extrema sommarväder vilken sannolikt hade olika lokala effekter på ålgräset, där skillnader i exempelvis omvärldsfaktorer såsom vattenomsättning och djup har varit avgörande för ålgräsets kondition. Det har troligen varit för varmt för ålgräset, två år i rad, på Klagshamns grunda station då den ligger i ett område med vidsträckta grundområden och har relativt låg vattenomsättning.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna minskat under den redovisade perioden även om både Klagshamns grunda station och Landskronas djupa station inte tas med det senaste året. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Detta år observerades bara enstaka plantor på Landskronas djupa station samt ytor med barlagt ålgräs så inga prover kunde tas. Den dåliga förekomsten kan vara en följd av vågerosion och möjligen även en effekt av förhöjd vattentemperatur vilket kan leda till att plantorna försvagas. Kraftig sandöverlagring observerades istället vid Landskronas grunda station men plantorna stack trots detta upp ur sedimenten.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Indikator MP.3.3.16
Senast uppdaterad: 2020-06-16