Exploatering av jordbruksmark

Uppgifter på varje kommuns exploatering av jordbruksmark finns redovisat i två rapporter från Jordbruksverket varifrån dessa siffror har hämtats.

Exploatering av jordbruksmark i kommunen

Datakälla: Jordbruksverket
Senaste värdet:
12,1 ha (2015).
Utgångsvärde:
12,31 ha (2006).

Kommentar

Exploateringen av jordbruksmark varierar kraftigt under den redovisade perioden och någon tydlig trend kan inte ses. Exploateringen inkluderar byggnader, vägar och järnvägar vilka tar jordbruksmark i anspråk.

Utvärderingarna har gjorts för två mätperioder år 2006-2010 respektive år 2011-2015. På grund av eftersläpning i registerföringen är det osäkert att utvärdera exploateringen året efter den skett vilket medför en sjunkande exploatering i varje mätperiods slut.

Indikator MP.3.1.7
Senast uppdaterad: 2018-10-01