Jordbruksmark

Uppgifter på varje kommuns åkerareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total åkerareal i Malmö.

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Försämring Försämring sedan 1981.
Senaste värdet:
4559 ha (2020).
Utgångsvärde:
6695 ha (1981).

Kommentar

Åkerarealen i kommunen minskade med nästan 30 hektar under år 2020 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av åkermarken försvunnit. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 % av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Om minskningen av jordbruksmark fortsätter i samma takt som skett mellan år 1981 och 2014 kommer en stor del av jordbruksmarken innanför Yttre Ringvägen att vara bebyggd år 2020. År 2050 kommer också en hel del av jordbruksmarken även utanför Yttre Ringvägen att ha försvunnit, vilket åskådliggörs i undersökningen nedan.

Nyckeltal MPG.3.1.3
Senast uppdaterad: 2021-07-13