Marksanering

Malmö började redan under 1990-talet med systematiska inventeringar av äldre, förorenade industriområden. De flesta liknande områden är inventerade och på många platser har sanering skett.

Antal anmälningar om efterbehandling av mark per år.

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2009

65

1

2010

52

2

2011

79

3

2012

42

4

2013

66

5

2014

57

6

2015

71

7

2016

62

8

2017

73

9

2018

80

10

2019

84

11

2020

82

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Under år 2020 minskade antalet anmälningar om marksaneringsärenden något jämfört med år 2019. De senaste tre åren har haft de högsta antalen anmälningar under den redovisade perioden från år 2009. Ett stort antal anmälningar bedöms i detta fallet som positivt då det i förlängningen leder till att många markområden saneras och att markföroreningarna i Malmö minskar.

Marksanering är ofta kopplat till exploatering och förloppen kan i vissa fall bli utdragna eftersom bakomliggande händelser ofta ligger långt tillbaka i tiden och kan vara svåra att utreda.

Endast antal nya ärenden avseende anmälan om efterbehandling av mark kan erhållas från ärendehanteringssystemet. Antal avslutade och antal pågående saneringsärenden per år kan ej tas fram.

Indikator MP.3.1.6
Senast uppdaterad: 2021-01-18