Bilavgaser

I Region Skånes enkät "Folkhälsa i Skåne", som tidigare genomfördes vart fjärde år, undersöks bland annat människors besvär av olika föroreningar och lukter. Resultatet av vad Malmös invånare tycker angående bilavgaser redovisas här.

Malmöbornas besvär av bilavgaser i eller i närheten av bostaden

Datakälla: Region Skåne
Trend:
Försämring Försämring sedan 2004.
Senaste värdet:
51,8 % (2012).
Utgångsvärde:
64,8 % (2004).

Kommentar

Andelen Malmöbor som anser att de inte besväras av bilavgaser i eller i närheten av bostaden minskade från 64,8 procent år 2004 till 51,8 procent år 2012. Andelen som störs mycket minskade också och uppgick år 2012 till 5,2 procent. Däremot ökade både andelen som inte störs särskilt mycket och de som störs ganska mycket och var 33,8 respektive 9,2 procent år 2012.

Region Skåne genomför regelbundet omfattande enkätundersökningar för att få veta hur skåningarna både lever och mår. Den senaste enkäten som genomfördes under år 2019 var inte lika omfattande som tidigare och frågorna avseende luftföroreningar ingick inte längre.

Den tidigare enkäten som genomfördes under hösten år 2012 besvarades av 28 000 skåningar och 4 500 av dessa var Malmöbor. Frågan om invånarna tycker att de störs eller besväras av bilavgaser i eller i närheten av bostaden har funnits med bland enkätfrågorna sedan år 2004.

Indikator MP.2.5.8
Senast uppdaterad: 2020-11-26