God vistelsemiljö för alla i Malmö

De som bor i Malmö ska ha tillgång till ett boende som är sunt, säkert och tryggt. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer.

Målstatus: Målet bedömdes inte vara uppnått Målet bedömdes inte vara uppnått

Dessa texter uppdateras ej mer då den sista uppföljningen av Malmö stads miljöprogram 2009-2020 gjordes våren 2020.

Målet bedöms inte vara uppnått då antalet olovliga boenden i Malmö ökar och grundskoleelevernas friytor i utemiljön minskar. Även Malmöbornas upplevelse av störningar har genom åren ökat, både när det gäller buller och luftföroreningar. På detta delområde saknas tyvärr nyckeltal avseende flera aspekter på Malmöbornas boendemiljöer samt även på kvaliteten på barns lekmiljöer utomhus. Då de flesta nyckeltal som redovisas inom delområdet, såsom beslut om förbud för olovliga boenden, grundskolors friytor, besvär av buller och luftföroreningar, hudcancerfall och rökvanor i årskurs 6, uppvisar negativa trender bedöms delmålets totala trend som negativ.

Antalet beslut avseende olovliga boenden uppvisar en stor ökning under senare år. Under åren 2017-2020 meddelades 31, 25, 29 respektive 31 beslut. Extra resurser till den fokuserade myndighetstillsynen under dessa fyra år resulterade i att ytterligare olovliga boenden hittades och fick beslut om förbud. Antalet åtgärdade olägenheter i inomhusmiljön uppgick totalt sett till 507 stycken inom bostadstillsynens uppsökande tillsyn under år 2018 och under år 2019 uppgick siffran till 320 stycken. Den övervägande delen av ärendena handlade om undermålig ventilation.

Den genomsnittliga friytan per grundskoleelev minskar i Malmö. Läsåret 2016-2017 uppgick den till drygt 23 kvadratmeter per elev vilket är 2,6 kvadratmeter mindre än två år tidigare. För Sverige som helhet minskade den genomsnittliga friytan per elev med 3,7 kvadratmeter under samma period.

Malmöbornas besvär av störande ljud i omgivningen kring boendet minskade något mellan år 2004 och 2012 medan störande ljud från grannar ökade under samma period. Upplevelsen av besvär ökade också när det gäller alla former av trafikbuller (väg, tåg och flyg) i eller i närheten av bostaden. Besvär av luftföroreningar såsom bilavgaser, vedeldningsrök och lukt från industrier upplevde Malmöborna också hade ökat kring bostaden. Uppgifter senare än år 2012 finns tyvärr ej att tillgå.

Hudcancerfallen ökar i Malmö, precis som i Sverige totalt. Uppkomsten av hudcancer beror mycket på de individuella valen som människor gör avseende solvanor men tillgången till skuggiga miljöer är också en viktig faktor. Något fler barn i årskurs 6 rökte år 2016 än år 2003, medan det var tvärtom hos ungdomar i årskurs 9.

Det saknas tyvärr uppföljning inom viktiga områden som rör boendet såsom exempelvis ventilation, byggmaterial och markföroreningar samt även barns utemiljöer.

Delmål MPG.2.5
Senast uppdaterad: 2021-12-07