Inomhusmiljö

Bostadtillsyn bedrivs i Sverige utifrån bestämmelser i miljöbalken. Med en olägenhet avses en störning som kan påverka en människas hälsa menligt i fysisk eller psykisk mening. Antalet olägenheter som åtgärdats av fastighetsägaren för att uppfylla miljöbalkens krav efter uppsökande tillsyn redovisas här.

Antal åtgärdade olägenheter efter uppsökande bostadstillsyn i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Fukt och mögel

2018

124

1

Fukt och mögel

2019

49

2

Ventilation

2018

362

3

Ventilation

2019

164

4

Inomhustemperatur

2018

21

5

Inomhustemperatur

2019

91

6

Vattentemperatur

2019

16

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Inom bostadstillsynens uppsökande tillsyn uppgick antalet åtgärdade olägenheter i Malmö till 320 stycken under år 2019. Övervägande delen av ärendena har handlat om ventilation, 164 stycken, inomhustemperaturen var orsak till 91 stycken och 49 stycken berodde på fukt- och mögel. Detta år var också 16 olägenheter orsakade av fel vattentemperatur. I några fall har flera olägenheter funnits i en och samma lägenhet. För år 2018 uppgick antalet åtgärdade olägenheter till 507 stycken. De flesta av dessa ärendena handlade om ventilation, 362 stycken, fukt-och mögelproblem var orsaken till 124 stycken, medan resterande 21 berörde inomhustemperaturen.

I de besökta fastigheterna omfattades total sett 252 lägenheter av den uppsökande tillsynens inspektioner under år 2019 medan 761 lägenheter omfattades under år 2018. När fler lägenheter med undermålig boendemiljö upptäcks inom den uppsökande tillsynens fastighetsövergripande inspektioner innebär det att de kan åtgärdas och fler Malmöbor kan få ett sunt boende.

Ärenden avseende uppsökande bostadstillsyn kan vara omfattande och pågå under ett flertal år. Under år 2019 genomfördes också nya inventeringar vilket resulterade i nya ärenden. Fler ärenden är pågående under år 2019 än 2018 och de förväntas avslutas under kommande år. Här redovisas endast de ärenden som kommit till avslut under år 2018 och 2019.

Bostadstillsynen i Malmö bedriver sedan år 2012 uppsökande tillsyn. Områden med låg välfärd prioriteras i insatserna eftersom hälsomässigt undermåliga boendemiljöer i högre utsträckning finns i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Se länkar nedan för mer information.

Indikator MP.2.5.15
Senast uppdaterad: 2020-01-31