Olovliga boenden

Beslut om förbud för olovliga boenden tas utifrån flera olika lagstiftningar. Miljöbalken, plan- och bygglagen och brandskyddsbestämmelserna är tre lagstiftningar där kommunen har tillsyn och uppgifterna nedan är hämtade från detta tillsynsarbete.

Förbud för olovliga boenden i Malmö

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2008

4

1

2009

2

2

2010

0

3

2011

8

4

2012

1

5

2013

1

6

2014

12

7

2015

12

8

2016

9

9

2017

31

10

2018

25

11

2019

29

12

2020

31

Datakälla: Malmö stad och Räddningstjänsten Syd

Kommentar

Under år 2020 togs 20 beslut om förbud att upplåta fastigheter eller delar av fastigheter till boende enligt miljöbalken, 10 beslut enligt brandskyddsbestämmelserna samt 1 beslut enligt plan- och bygglagen. Under senare år har färre förbud lagts på olovliga boenden enligt plan och bygglagen och istället har fokus lagts på att inredning ska tas bort med hot om byggsanktionsavgifter för att försvåra för framtida överträdelser av plan- och bygglagen.

Det har skett en stor ökning av antalet beslut om förbud i Malmö under de senaste sju och speciellt senaste fyra åren. Till stor del beror detta på att ett samarbete med andra aktörer som arbetar med boendefrågor startades och en operativ boendegrupp började arbeta med gemensam uppsökande tillsyn. Under år 2017 utökades detta arbete med fokuserad myndighetstillsyn och tilldelades extra kommunala resurser. Därigenom upptäcktes fler olagliga boenden och fler beslut om förbud utfärdades än något annat år. Den trygghetsskapande satsningen fortsatte under år 2018 och likaledes under år 2019. Under år 2020 har detta arbete blivit en del av den ordinarie verksamheten inom Malmö stad.

Indikator MP.2.5.6
Senast uppdaterad: 2021-01-18