Rökvanor årskurs 9

Malmöelevers levnadsvanor har undersökts i olika enkätundersökningar genom åren. Uppgifterna nedan är hämtade ur Malmö stads Välfärdsredovisning 2011 samt Region Skånes folkhälsorapporter om Barn och unga i Skåne.

Rökvanor i grundskolan skolår 9.

Datakälla: Region Skåne och Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000.
Senaste värdet:
12,1 % (2016).
Utgångsvärde:
17,5 % (2000).

Kommentar

Andelen ungdomar som rökt cigaretter i årskurs 9 minskade under år 2016 och uppgick totalt sett till 12,1 procent. Den totala andelen som rökt har varierat under tidsperioden och var som högst år 2009 då den uppgick till 23,5 procent. Andelen flickor som rökt har alla år varit högre än andelen pojkar som uppger att de röker.

Siffrorna är inte helt jämförbara då både frågeställningen och svarsalternativen har ändrats lite genom åren. De två senaste undersökningarna gjordes av Region Skåne medan de tidigare gjordes av Malmö stad.

Indikator MP.2.5.5
Senast uppdaterad: 2019-09-17