De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras med ytterligare grönska och vatten i form av exempelvis vegetationsklädda tak och väggar och öppen dagvattenhantering.

Målstatus: Målet bedöms inte vara uppnått Målet bedöms inte vara uppnått

Artiklar

Utredningskategorier i De gröna och blå kvaliteter

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Delmål MP.2.4
Senast uppdaterad: 2021-07-13