De gröna och blå kvaliteterna ska utvecklas

Malmös parker, grönområden och vattenmiljöer ska utökas, värnas och ha höga rekreativa och biologiska kvaliteter. Stadsmiljön kompletteras med ytterligare grönska och vatten i form av exempelvis vegetationsklädda tak och väggar och öppen dagvattenhantering.

Målstatus: Målet blir svårt att uppnå Målet blir svårt att uppnå

Nyckeltal

Grönyta

IndikatorMP.2.4.2

Total areal grönyta i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3352 ha2015

Grönyta per invånare

IndikatorMP.2.4.3

Total areal grönyta per invånare i Malmö.

Senaste värdet: 111 m²/person2015

Närhet till park

IndikatorMP.2.4.9

Andel av befolkningen med tillgång till park

Tillgång till olika parkkategorier

IndikatorMP.2.4.10

Andel av befolkningen med tillgång till olika antal parkkategorier

Närhet till grön- och blåområden

IndikatorMP.2.4.1

Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden inom 300 meter från bostaden.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2005
Senaste värdet: 95 %2015

Antal träd

IndikatorMP.2.4.4

Totala antalet jätteträd i Malmö.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2001
Senaste värdet: 191 stycken2009

Fladdermöss

IndikatorMP.2.4.5

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1998
Senaste värdet: 8 lokaler/art2019

Lavar och mossor

IndikatorMP.2.4.6

Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1998
Senaste värdet: 12 lokaler/art2018

Fisk i vattendrag

IndikatorMP.2.4.7

Antal fiskarter i vattendrag kring Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 3 arter2016

Bottenfauna i vattendrag

IndikatorMP.2.4.8

Antal arter i vattendrag kring Malmö

Senaste värdet: 25 arter2009

Artiklar

Utredningskategorier i De gröna och blå kvaliteter

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Senast uppdaterad: 2020-06-22