Grönyta

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Total areal grönyta i Malmö.

Datakälla: SCB och Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000.
Senaste värdet:
3352 ha (2015).
Utgångsvärde:
3834 ha (2000).

Kommentar

Grönytan inom tätorten fortsätter minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB (år 2000-2015) och Malmö stad (år 2015 och 2020). Bland annat ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens beräkningar. När det gäller kommunens areal som helhet är åkermark inte inkluderat som grönyta. Metoden för framtagandet av uppgifterna är dock något annorlunda vid det senare tillfället då den ständigt utvecklas och förbättras. Beräkningen för år 2015 och 2020 gjorde Malmö stad både för tätorten och för hela kommunen för att på så sätt kunna relatera resultatet till SCB:s siffror.

Trenden avser SCB:s data och SCB:s senaste två undersökningar (år 2010 och 2015) redovisar en mindre areal grönyta än de två tidigare. Metoderna förbättras fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste undersökningar inte är helt jämförbara med de tidigare. Uppgifter för år 2020 har ännu inte redovisats av SCB.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se SCB.

Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.

Nyckeltal MP.2.4.2
Senast uppdaterad: 2021-07-13