Grönyta

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Total areal grönyta i Malmö.

Datakälla: SCB och Malmö stad

Kommentar

Grönytan inom tätorten ser ut att fortsätta minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB (år 2000- 2015) och Malmö stad (år 2015). Bland annat ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens beräkningar. När det gäller kommunens areal som helhet är åkermark inte inkluderat som grönyta. Beräkningen för år 2015 gjorde Malmö både för tätorten och för hela kommunen för att på så sätt ändå kunna relatera resultatet till SCBs siffror.

SCBs senaste två undersökningar (år 2010 och 2015) redovisar en mindre areal grönyta än de två tidigare. Metoderna förbättras fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste undersökningar inte är helt jämförbara med de tidigare.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se SCB.

Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.