Staden ska bli renare och tystare

Cykel-, gång- och kollektivtrafik utgör grunden i transportsystemet och ska tillsammans med utvecklingen av bilpooler ge möjlighet att minska bilberoendet. I Malmö ska trafiksystemet utformas för att minimera luftföroreningar och buller med särskild prioritering av centrala staden.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Nyckeltal

Bilresor

IndikatorMP.2.3.1

Andelen bilresor till arbete/skola av totalt antal resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 19,4 %2018

Gång- och cykelresor

IndikatorMP.2.3.2

Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2003
Senaste värdet: 34,2 %2018

Kollektivtrafikresor

IndikatorMP.2.3.3

Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 45 %2018

Cykeltrafikutveckling

IndikatorMP.2.3.17

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2003
Senaste värdet: 187 Index2019

Biltrafikmängder

IndikatorMP.2.3.16

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2000
Senaste värdet: 615000 stycken2019

Halten av kvävedioxid

IndikatorMP.2.3.4

Årsmedelhalter av kvävedioxid i taknivå och gatunivå.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1984
Senaste värdet: 10 µg/m³2019

Halten av svaveldioxid

IndikatorMP.2.3.5

Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1967
Senaste värdet: 1,0 µg/m³2019

Halten av partiklar PM 10

IndikatorMP.2.3.6

Årsmedelhalter av partiklar, PM 10, i taknivå och gatunivå.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1996
Senaste värdet: 15 µg/m³2019

Halten av partiklar PM 2,5

IndikatorMP.2.3.7

Årsmedelhalter av partiklar, PM 2,5, i taknivå och gatunivå.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1999
Senaste värdet: 9,5 µg/m³2019

Halten av bensen

IndikatorMP.2.3.8

Årsmedelhalter av bensen i gatunivå.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1997
Senaste värdet: 0,4 µg/m³2019

Halten av marknära ozon

IndikatorMP.2.3.9

Årsmedelhalter av ozon i taknivå och gatunivå.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 1989
Senaste värdet: 60 µg/m³2019

Kväveoxidutsläpp

IndikatorMP.2.3.10

Utsläpp till luft av kväveoxider.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1980
Senaste värdet: 2230 ton2019

Svaveldioxidutsläpp

IndikatorMP.2.3.11

Utsläpp till luft av svaveldioxid.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1980
Senaste värdet: 303 ton2019

VOC-utsläpp

IndikatorMP.2.3.12

Utsläpp till luft av VOC (lättflyktiga organiska ämnen).

Trend: FörbättringFörbättring sedan 1990
Senaste värdet: 2350 ton2019

Vägtrafikbullerexponering

IndikatorMP.2.3.13

Vägtrafikbullerexponerade över riktvärden.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2012
Senaste värdet: 42500 personer2017

Tågtrafikbullerexponering

IndikatorMP.2.3.18

Tågtrafikbullerexponerade över riktvärden.

Trend: FörsämringFörsämring sedan 2012
Senaste värdet: 9500 personer2017

Förskolor/skolor med dålig ljudmiljö utomhus

IndikatorMP.2.3.14

Antal förskolor och grundskolor där bullerriktvärdena inte klaras.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 86 stycken2017

"Lugna" grönområden

IndikatorMP.2.3.15

Andel parker och rekreationsområden med godkänd ljudmiljö.

Trend: FörbättringFörbättring sedan 2007
Senaste värdet: 55,56 %2017

Artiklar

Utredningskategorier i Staden ska bli renare och tystare

Fyra nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

Senast uppdaterad: 2020-06-22