Biltrafikmängder

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000.
Senaste värdet:
615000 stycken (2019).
Utgångsvärde:
560000 stycken (2000).

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2019 låg den totala biltrafikmängden på ungefär samma nivå som året innan och uppgick till drygt 615 000 totalt sett.

Trafikmängden vid Centrala snittet ökade något under år 2019 och uppgick till strax över 192 000 fordon. Totalt sett har biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend men minskade under år 2019 liksom året innan. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Indikator MP.2.3.16
Senast uppdaterad: 2020-11-19