Halten av partiklar PM 10

Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av partiklar, PM 10, i taknivå och gatunivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1996.
Senaste värdet:
14 µg/m³ (2020).
Utgångsvärde:
17 µg/m³ (1996).
Miljökvalitetsnorm:
40 µg/m³ (2005).
Miljömålsprecisering:
15 µg/m³ (2020).

Kommentar

Årsmedelhalterna av partiklar, PM10, i taknivå har huvudsakligen legat på 14-19 µg/m³ under hela mätperioden vilket är knappt 50 % av gällande miljökvalitetsnorm. Detta innebär också att halterna är något över eller kring preciseringen av de nationella miljömålen som för PM10 är satt till 15 µg/m³. En svag minskning av halterna tycks synas!

Den högre halten i gatumiljö (Dalaplan) jämfört med urban bakgrund (Rådhuset) beror främst på trafikens uppvirvling av damm från vägbanan. Dessa stora partiklar transporteras bara korta sträckor varefter de snabbt faller till marken. Vägtrafiken är en viktig källa till grövre och finare partiklar. Även energiproduktion, uppvärmning, industrier och naturliga källor bidrar.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Se rapport och länkar nedan för mer information om luftsituationen i Malmö och Sverige.

Indikator MP.2.3.6
Senast uppdaterad: 2021-03-18