PM2,5-partiklar

Partikelhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö samt i gatunivå vid Dalaplan. Årsmedelhalterna för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av partiklar, PM2,5, i taknivå och gatunivå

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1999.
Senaste värdet:
8,4 µg/m³ (2020).
Utgångsvärde:
11 µg/m³ (1999).
Miljökvalitetsnorm:
25 µg/m³ (2010).
Miljömålsprecisering:
10 µg/m³ (2020).

Kommentar

Årsmedelhalterna av partiklar, PM2,5, i taknivå har varierat mellan 9-14 µg/m³ under de senaste åren vilket är omkring 50 % av gällande miljökvalitetsnorm. Senaste åren har dock halterna minskat något. Detta innebär att halterna numera är strax under preciseringen av de nationella miljömålen som för PM2,5 är satt till 10 µg/m³.

Halten av PM 2,5 kommer främst från förbränningsprocesser och dessa partiklar kan transporteras långa sträckor. Därför är halten i gatumiljö (Dalaplan) i stort sett densamma som i urban bakgrund (Rådhuset).

Vägtrafiken är en viktig källa till grövre och finare partiklar. Även energiproduktion, uppvärmning, industrier och naturliga källor bidrar. Ungefär 80% av uppmätta PM 2,5-halter kommer från luftmassor från angränsande regioner.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Se rapport och länk nedan för mer information om luftsituationen i Malmö. Ytterligare information om miljökvalitetsnormer och de nationella miljömålen finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Nyckeltal MP.2.3.7
Senast uppdaterad: 2021-06-30