Halten av svaveldioxid

Svaveldioxidhalter mäts kontinuerligt i taknivå på Rådhuset i Malmö. Årsmedelhalterna för denna mätplats redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelhalter av svaveldioxid i taknivå.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1967.
Senaste värdet:
0,8 µg/m³ (2020).
Utgångsvärde:
76 µg/m³ (1967).
Gränsvärdesnorm:
20 µg/m³ (1999).

Kommentar

Svaveldioxidhalterna har, sett som årsmedelvärde i taknivå, minskat med mer än 95 % sedan mätningarna på Rådhuset började i slutet av 1960-talet. Under de senaste tio åren har halterna legat kring 1 µg/m³, vilket är mindre än 10 % av gränsvärdesnormen. Det tidigare nationella miljömålet på 5 µg/m³ uppfylls därmed med god marginal.

Svaveldioxid orsakar irritation i andningsvägarna och höga halter ökar förekomsten av luftvägssjukdomar. Svaveldioxid som luftförorening har dock liten betydelse ur hälsosynpunkt i Sverige idag. Effekterna av svaveldioxid på natur och miljö är dels försurning av mark och vatten dels söndervittring av material i exempelvis nedgrävda rörledningar, fornlämningar eller andra kulturföremål och byggnader.

Se rapport och länkar nedan för mer information om luftsituationen i Malmö och Sverige.

Indikator MP.2.3.5
Senast uppdaterad: 2021-03-18