Kväveoxidutsläpp

Beräkningar avseende kväveoxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av kväveoxider.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1980.
Senaste värdet:
2230 ton (2019).
Utgångsvärde:
11800 ton (1980).

Kommentar

Kväveoxidutsläppen minskar alltjämt i Malmö även om de har stagnerat något under de senaste åren. Minskningen uppgår till drygt 80 procent sedan år 1980 och det är främst inom industri- och energisektorn samt trafiksektorn som den har skett. De senaste tio åren har andelen dieselfordon ökat vilket innebär att kväveoxidutsläppen från vägtrafiken inte har förändrats i någon större utsträckning sedan år 2005. En större uppdatering av utsläppen från arbetsmaskiner har gjorts för år 2018.

Kväveoxider kommer främst från utsläpp av bilavgaser, men även utsläpp från arbetsmaskiner, sjöfart, industrier och energiproduktion är betydande. Kväveoxidutsläppen orsakar problem med övergödning av vatten och mark. Sjöar växer igen, algblomningen ökar och flora och fauna förändras. Kvävedioxid bidrar också till försurning och skador på växtligheten genom bildning av ozon, samt korrosion och nedbrytning av kulturföremål.

Indikator MP.2.3.10
Senast uppdaterad: 2020-06-22