Svaveldioxidutsläpp

Beräkningar avseende utsläppen av svaveldioxid görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av svaveldioxid.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1980.
Senaste värdet:
303 ton (2019).
Utgångsvärde:
10700 ton (1980).

Kommentar

Svaveldioxidutsläppen har sedan år 1980 minskat med 97 procent i Malmö. Under de senaste tjugo åren har svaveldioxidutsläppen varit låga men ändå minskat svagt hela tiden. Inom industri- och energisektorn står en industri i Malmö för hela 70 procent av utsläppen år 2019. Minskningen inom övrig trafik står sjöfarten för genom minskad svavelhalt i oljebränslet vilket kommer att ha en effekt på nedfall av försurande ämnen.

Utsläppskällorna till svaveldioxid är främst energiproduktion, samt utsläpp från industrier och sjöfart. Svaveldioxid bidrar till försurning av mark och vatten samt söndervittring av material i exempelvis nedgrävda rörledningar, fornlämningar eller andra kulturföremål och byggnader.

Indikator MP.2.3.11
Senast uppdaterad: 2020-06-22