VOC-utsläpp

Beräkningar avseende utsläppen av VOC (lättflyktiga organiska ämnen) görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av VOC (lättflyktiga organiska ämnen)

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990.
Senaste värdet:
2350 ton (2019).
Utgångsvärde:
8710 ton (1990).

Kommentar

VOC-utsläppen i Malmö har minskat med drygt 70 procent sedan år 1990 men under de senaste åren har utsläppen ökat något. Bland annat ökar hushållens utsläpp av lättflyktiga organiska ämnen mellan år 2015 och 2019. Kategorin övrigt innehåller utsläppen från hushållen såsom vedeldning och lösningsmedelsanvändning. Även utsläppen från övriga kategorier, förutom vägtrafiken, ökar något mellan år 2015 och 2019. De stora förändringarna för vägtrafiken mellan år 2005 och 2015 beror på ändrade bedömningar av utsläpp i emissionsdatabasen.

Viktiga källor till VOC-utsläpp är främst bilavgaser, vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter. De flesta kolvätena har kända toxiska effekter och bensen är även cancerogent och orsakar främst leukemi. Kolväten ger upphov till indirekta skador på växter och material genom att de bidrar till bildning av marknära ozon.

Nyckeltal MP.2.3.12
Senast uppdaterad: 2021-06-30