Invånartäthet

För alla Sveriges tätorter finns i SCB statistikdatabas uppgifter om landareal och folkmängd vilket ger invånartätheten per tätort. Uppgifter för tätorterna inom Malmö kommun för åren 1990-2018 redovisas här.

Invånartäthet i kommunens tätorter

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990.
Senaste värdet:
3874 Inv/km² (2018).
Utgångsvärde:
3235 Inv/km² (1990).

Kommentar

Totalt sett har de tätorter som redovisas här tillsammans ökat sin invånartäthet mellan år 1990 och 2018 vilket ses i den positiva trenden. För de enskilda tätorterna är det Malmö, Bunkeflostrand och Vintrie som ökat sin invånartäthet jämfört med det tidigaste redovisade året för respektive tätort. Oxie, Tygelsjö och även Skumparp har däremot minskat sin invånartäthet. Oxie utökades, eller växte ihop, med Kristineberg under tidsperioden medan Vintrie och Skumparp tillkom som tätorter år 2000 och 2010.

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter i 2015 års statistik vilket innebär att tätorternas utbredning påverkas och därmed statistiken över befolkning och landareal. Uppgifterna för år 2015 är därför inte helt jämförbara med tidigare års siffror. Smärre förändringar har även gjorts mellan år 2015 och 2018 för att höja statistikens kvalitet men dessa är små jämfört med förändringarna mellan år 2010 och 2015.

Antalet tätorter förändras med tiden då vissa orter växer och blir en tätort enligt definitionen nedan medan andra förlorar befolkning och upphör att vara en tätort. Ytterligare andra växer ihop med en annan tätort och upphör därmed att vara en egen.

Stad används inte som administrativ enhet i svensk statistik. Genom att avgränsa tätorter är det dock möjligt att redovisa befolkningskoncentrationer på ett finare sätt än vad som går att göra utifrån den administrativa kommunindelningen. Tätort definieras i korthet som en samling byggnader med minst 200 invånare och med högst 150 meter mellan husen. För mer utförliga definitioner se SCB.

Indikator MP.2.2.3
Senast uppdaterad: 2019-10-29