Natur och odling

Naturen med den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad och därmed viktig att värna. Dock vittnar allt fler forskningsrapporter om den utarmning av naturen och den biologiska mångfalden som håller på att ske.

Status: Tillståndet för området kan ej bedömas Tillståndet för området kan ej bedömas

Temaområde "Natur och odling" innehåller ej tillräckligt med information för att kunna utgöra underlag i en bedömning av tillståndet på området.
Utifrån den tillgängliga information som samlats inom de olika fokusområdena görs följande knapphändiga bedömning:

På fokusområdet "arealer" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då den skyddade arealen ökar medan grönytan och jordbruksmarken minskar.

På fokusområdet "växter" går det ej att göra en bedömning av det samlade tillståndet för tillfället. Endast ett fåtal uppgifter på växtarter inom kommunen finns och har sammanställts såsom ålgräs, lavar och mossor, jätteträd samt bottenfaunna i vattendrag.

På fokusområdet "djur" går det ej att göra en bedömning av det samlade tillståndet för tillfället. Endast ett fåtal uppgifter på djurarter inom kommunen finns och har sammanställts såsom fladdermöss, skrubbskädda, fisk i vattendrag samt några fågelarter.

På fokusområdet "odling" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då den ekologiskt odlade marken inte ökar i någon större omfattning samtidigt som endast svagt minskande trender ses för näringsämnesutsläppen via vattendragen till Öresund.

På två av fokusområdena bedöms tillståndet som varken bra eller dåligt medan de två övriga inte går att bedöma. Sammantaget går därmed tillståndet på temaområdet "natur och odling" ej att bedöma.

Eftersom lika många nyckeltal utvecklas positivt som negativt inom temaområdet så bedöms temaområdet "natur och odling" ha varken en oklar trend.

Huvudområde SE.7
Senast uppdaterad: 2021-07-19