Ekologiskt odlad jordbruksmark

Uppgifter på arealen ekologiskt odlad jordbruksmark för varje kommun finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark.

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2009.
Senaste värdet:
361 ha (2020).
Utgångsvärde:
327 ha (2009).

Kommentar

Arealen ekologiskt odlad jordbruksmark minskade under år 2020 och 361 hektar åkermark var ekologiskt omställd inom Malmö kommuns gränser. Föregående år uppgick den ekologiskt odlade arealen till 417 hektar vilket var den största areal som varit ekologiskt odlad under hela den redovisade perioden. Arealen ekologiskt odlad mark har varierat sedan år 2009 men totalt sett har den ökat med 34 hektar så trenden är svagt positiv.

Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark uppgick år 2020 till 8 procent. Andelen har varierat mellan 5 och 8 procent under den redovisade tidsperioden förutom år 2019 då den låg på 9 procent. Totalt sett så beror den ökande andelen ekologiskt odlad mark främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2020 ökade den faktiska arealen ekologiskt odlad åkermark med 34 hektar medan den totala arealen åkermark minskade med nästan 470 hektar, vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Nyckeltal SE.7.4.1
Senast uppdaterad: 2021-07-13