Odling

Statistik avseende ekologiskt odlad jordbruksmark och olika miljöstöd finns hos Jordbruksverket. De senast tillgängliga uppgifterna redovisas här. Även näringsämnesutsläppen från odlingsmarken redovisas.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Arealen ekologiskt odlad mark i kommunen har endast ökat med 90 hektar sedan år 2009. Utsläppen av kväve och fosfor till Öresund, som sker via vattendragen, varierar kraftigt mellan åren men en något minskande trend kan totalt sett urskiljas speciellt avseende fosforutsläppen. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under åren från 2009 legat på samma nivå, kring 270 ha, medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd för minskat näringsläckage har haft en varieranden men totalt sett minskande trend sedan år 2001.

I Malmös miljömål framhålls att ytterligare mark ska ställas om till ekologisk produktion och att utförseln av näringsämnen till Öresund ska minska. För att åstadkomma detta krävs ytterligare arbete med att minska näringsämnestransporten från marker som vattendragen avvattnar. Dessutom behöver åtgärder vidtas i staden så att bräddvattenmängderna kan minska.

Den ekologiskt odlade marken ökar inte i någon större omfattning och endast svagt minskande trender kan ses för näringsämnesutsläppen via vattendragen i Malmö kommun. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under åren från 2009 legat på ungefär samma nivå medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd för minskat näringsläckage har haft en varierande men dock minskande trend. Det samlade tillståndet för fokusområdet "odling" bedöms för tillfället därmed som varken bra eller dåligt.

Delområde SE.7.4
Senast uppdaterad: 2020-09-08