Kväveutsläpp via vattendragen

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1999

696

1

Totalt

2000

538

2

Totalt

2001

384

3

Totalt

2002

710

4

Totalt

2003

237

5

Totalt

2004

687

6

Totalt

2005

310

7

Totalt

2006

651

8

Totalt

2007

599

9

Totalt

2008

380

10

Totalt

2009

243

11

Totalt

2010

705

12

Totalt

2011

551

13

Totalt

2012

334

14

Totalt

2013

281

15

Totalt

2014

415

16

Totalt

2015

357

17

Totalt

2016

246

18

Totalt

2017

336

19

Totalt

2018

282

20

Totalt

2019

727

21

Totalt

2020

384

22

Sege å

1999

604

23

Sege å

2000

467

24

Sege å

2001

307

25

Sege å

2002

585

26

Sege å

2003

203

27

Sege å

2004

580

28

Sege å

2005

262

29

Sege å

2006

532

30

Sege å

2007

477

31

Sege å

2008

316

32

Sege å

2009

192

33

Sege å

2010

609

34

Sege å

2011

466

35

Sege å

2012

285

36

Sege å

2013

229

37

Sege å

2014

320

38

Sege å

2015

289

39

Sege å

2016

199

40

Sege å

2017

273

41

Sege å

2018

237

42

Sege å

2019

633

43

Sege å

2020

330

44

Tygelsjöbäcken

1999

60,1

45

Tygelsjöbäcken

2000

48,3

46

Tygelsjöbäcken

2001

54,5

47

Tygelsjöbäcken

2002

83,1

48

Tygelsjöbäcken

2003

26,6

49

Tygelsjöbäcken

2004

72,8

50

Tygelsjöbäcken

2005

32,7

51

Tygelsjöbäcken

2006

76,6

52

Tygelsjöbäcken

2007

76,4

53

Tygelsjöbäcken

2008

44,2

54

Tygelsjöbäcken

2009

35,8

55

Tygelsjöbäcken

2010

67,4

56

Tygelsjöbäcken

2011

55,5

57

Tygelsjöbäcken

2012

32,7

58

Tygelsjöbäcken

2013

34,9

59

Tygelsjöbäcken

2014

57,0

60

Tygelsjöbäcken

2015

46,4

61

Tygelsjöbäcken

2016

32,5

62

Tygelsjöbäcken

2017

44,4

63

Tygelsjöbäcken

2018

30,7

64

Tygelsjöbäcken

2019

65,6

65

Tygelsjöbäcken

2020

35,1

66

Skumparpsdiket

1999

23,1

67

Skumparpsdiket

2000

15,1

68

Skumparpsdiket

2001

16,5

69

Skumparpsdiket

2002

30,0

70

Skumparpsdiket

2003

5,96

71

Skumparpsdiket

2004

24,9

72

Skumparpsdiket

2005

10,0

73

Skumparpsdiket

2006

28,9

74

Skumparpsdiket

2007

30,2

75

Skumparpsdiket

2008

15,2

76

Skumparpsdiket

2009

11,6

77

Skumparpsdiket

2010

23,5

78

Skumparpsdiket

2011

23,4

79

Skumparpsdiket

2012

12,7

80

Skumparpsdiket

2013

14,5

81

Skumparpsdiket

2014

29,3

82

Skumparpsdiket

2015

17,4

83

Skumparpsdiket

2016

12,2

84

Skumparpsdiket

2017

17,7

85

Skumparpsdiket

2018

12,4

86

Skumparpsdiket

2019

25,1

87

Skumparpsdiket

2020

16,1

88

Bunkeflodiket

1999

8,46

89

Bunkeflodiket

2000

7,23

90

Bunkeflodiket

2001

5,55

91

Bunkeflodiket

2002

12,2

92

Bunkeflodiket

2003

1,54

93

Bunkeflodiket

2004

9,06

94

Bunkeflodiket

2005

4,91

95

Bunkeflodiket

2006

13,5

96

Bunkeflodiket

2007

14,9

97

Bunkeflodiket

2008

4,77

98

Bunkeflodiket

2009

3,59

99

Bunkeflodiket

2010

5,52

100

Bunkeflodiket

2011

5,81

101

Bunkeflodiket

2012

3,78

102

Bunkeflodiket

2013

2,53

103

Bunkeflodiket

2014

8,86

104

Bunkeflodiket

2015

3,67

105

Bunkeflodiket

2016

2,42

106

Bunkeflodiket

2017

0,78

107

Bunkeflodiket

2018

1,43

108

Bunkeflodiket

2019

2,86

109

Bunkeflodiket

2020

2,60

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Kvävetransporten via de fyra vattendragen låg år 2020 samtliga under respektive medelvärde för perioden 1999-2019. Jämfört med år 2019 var de mer i nivå med uttransporten av kväve under åren 2012-2018. Någon tydlig trend kan ej ses för utförsel av kväve via Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

Under år 2019 var kvävetransporten för både Sege å och Tygelsjöbäcken hög och kväveutförseln har inte varit så stor sedan år 2010 för dessa båda vattendrag. Enligt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsrapport för 2019 beror den höga kvävetransporten på en kombination av hög vattenföring och höga halter under delar av året. De höga kvävehalterna under första kvartalet 2019 var troligen en effekt av kvarhållen näring i marken från torråret 2018 vilken kom ut i vattensystemet först under vintern.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Nyckeltal SE.7.4.8
Senast uppdaterad: 2021-05-27