Gå direkt till sidans innehåll

Ålgräsutbredning

Nyckeltal SE.7.2.4

Ett flertal organisationer utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras rapporter avseende ålgräs.

Djuputbredning av ålgräs vid sex provtagningsplatser i Öresunds vattenområde.

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund, Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1997
Senaste värdet:
7,3 meter (2020)
Utgångsvärde:
5,2 meter (1997)

Kommentar

Totalt sett har djuputbredningen på de sex platserna ökat under den redovisade perioden, från 5,2 meter till 7,3 meter, och för Klagshamn och Bjärred har ökningen varit som störst. Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup. Endast vid 18 Bunkeflostrand har djuputbredningen inte förändrats så mycket sedan år 1997. Observera att tre platser ännu ej redovisats för år 2021.

Djuputbredningen bedöms på lite olika sätt i inventeringarna dels som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 10 procent av bottenytan dels där ålgräsets huvudutbredelse upphörde samt även som djupet för sista plantan. Dock är metoden samma för varje enskild redovisad provtagningsplats. Här redovisas resultatet från sex lokaler som undersökts ett flertal gånger och ligger nära Malmö.

Djuputbredningen är kopplad till ljustillgången och därmed också i viss mån till närsaltsförhållandena. En minskning av närsaltshalterna medför en minskning i produktionen av plankton och eutrofieringsrelaterade alger vilket i sin tur resulterar i bättre ljusförhållanden för bottenvegetationen och en möjlighet för ålgräsets djuputbredning att öka.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2022-07-13