Trafik

Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

På fokusområdet "körsträckor och bilinnehav" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då de två nyckeltalen körsträcka med bil och bilinnehav båda uppvisar totalt sett ökande trender. Körsträckan per bil i Malmö uppvisar en svagt minskande trend medan körsträckan per invånare ligger på samma nivå som i slutet av 1990-talet. Personbilsinnehavet i Malmö har totalt sett ökat de senaste 40 åren med drygt 40 bilar per 1000 invånare.

På fokusområdet "miljöbilar och förnybara bränslen" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då trenden för drivmedelstyper i fordonsflottan och i nybilsregistreringen fortfarande är negativ. Andelen kommunala miljöfordon är dock hög och ökar kontinuerligt. Dock är andelen personbilar med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel inom fordonsflottan totalt sett endast något högre år 2019 jämfört med år 2010. I nybilsregistreringen minskar fortfarande också andelen personbilar med fossilfria bränslemöjligheter mellan år 2010 och 2019. Andelen miljöbilar har genom åren legat på en låg nivå. Miljöbilsklassificeringarna har kontinuerligt ändrats genom åren och efter införandet av bonus-malus år 2018 så registreras inte miljöbilar i vägtrafikregistret längre.

På fokusområdet "resvanor och trafikmätningar" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då trenderna för olika färdsätt visserligen är positiv men förändringen sker dock alltför sakta. Trenden för biltrafikmängderna är också negativ då biltrafiken totalt sett ökar i tre utvalda snitt i Malmö. I de centala delarna av staden ökar dock moped- och cykeltrafiken medan biltrafiken minskar. Malmöbornas resvanor håller sakta på att förändras, fler åker kollektivt medan färre tar bilen till arbete och till skola. Färre Malmöbor cyklar eller går till arbete och till skola medan cykeltrafiken i Malmös centrala delar ökar.

På fokusområdet "cykling" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då utvecklingstakten, speciellt för utbyggnaden av cykelbanor, är alltför långsam. Dessutom saknas tyvärr nyckeltal för att se hur förutsättningarna för stadens cyklister förbättras på andra sätt än med längden på cykelvägarna. Ökningstakten för utbyggnader av cykelbanorna är ungefär hälften av takten för utbyggnader av bilvägar i Malmö. Cykeltrafikutvecklingen i centrala Malmö har ändå varit väldigt positiv de senaste åren.

På två av fyra fokusområden bedöms tillståndet som varken bra eller dåligt och på de två andra bedöms tillståndet som övervägande dåligt. Sammantaget bedöms därmed tillståndet på temaområdet "trafik" som varken bra eller dåligt.

Eftersom de flesta nyckeltal utvecklas positivt inom detta temaområde så bedöms temaområdet "trafik" ha en positiv trend. Dock är trenden för många av nyckeltalen endast svagt positiv vilket innebär att förändringen sker väldigt sakta.

Huvudområde SE.4
Senast uppdaterad: 2021-07-16