Kadmium i grundvatten

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009 samt 2015 vid några platser i Malmö.

Kadmium i Malmös grundvatten

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000.
Senaste värdet:
0,017462 µg/l (2015).
Utgångsvärde:
0,013914 µg/l (2000).

Kommentar

Kadmiumvärdena har totalt sett försämrats något då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger dock samtliga år i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. Endast en provtagning, vid Bulltofta år 2015, uppvisar en halt precis över tillståndsklassgränsen 0,1 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Detta provresultat påverkar medelvärdet i relativt hög utsträckning. Bortses från detta värde blir medelvärdet år 2015 lägre än år 2000.

Vid flertalet tillfällen har provernas kadmiuminnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets kadmiumvärde. Kadmiuminnehållet har därmed överskattats något i dessa prover.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas vid samtliga fyra tillfällen.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Klass 5: Mycket hög halt

>5 µg/l

1

 Klass 4: Hög halt

1–5 µg/l

2

 Klass 3: Måttlig halt

0,5–1 µg/l

3

 Klass 2: Låg halt

0,1–0,5 µg/l

4

 Klass 1: Mycket låg halt

<0,1 µg/l

Nyckeltal SE.6.4.5
Senast uppdaterad: 2019-01-30