Kvicksilver i grundvatten

Undersökningar av grundvattnet i Malmö har genomförts vid ett flertal tillfällen. Här redovisas resultat från år 2000, 2003, 2009 samt 2015 vid några platser i Malmö.

Kvicksilver i Malmös grundvatten

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2000.
Senaste värdet:
0,0056 µg/l (2015).
Utgångsvärde:
0,0022 µg/l (2000).

Kommentar

Kvicksilvervärdena har totalt sett försämrats något då medelvärdet för alla provpunkterna studeras. Medelvärdena ligger samtliga år förutom det sista, i tillståndsklass 1, mycket låg halt, vilket innebär en påverkansgrad som är: ingen eller obetydlig. År 2015 ligger medelvädet strax över tillståndsklassgränsen 0,005 µg/l, låg halt, vilket därmed innebär en måttlig påverkansgrad. Två provtagningar år 2015, i Pildammsparken och vid Mellanheden, uppvisar en halt på 0,02 µg/l i tillståndsklass 3, måttlig halt, vilket innebär en påtaglig påverkansgrad. Dessa provresultat påverkar medelvärdet i hög utsträckning.

Vid flertalet tillfällen har provernas kvicksilverinnehåll legat under detektionsgränsen och då har denna gräns satts som provets kvicksilvervärde. Kvicksilverinnehållet har därmed överskattats något i flertalet av proven.

Provtagningsplatserna förändrades mycket mellan år 2003 och 2009. Endast två platser provtas vid samtliga fyra tillfällen.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Klass 5: Mycket hög halt

>1 µg/l

1

 Klass 4: Hög halt

0,05–1 µg/l

2

 Klass 3: Måttlig halt

0,01–0,05 µg/l

3

 Klass 2: Låg halt

0,005–0,01 µg/l

4

 Klass 1: Mycket låg halt

<0,005 µg/l

Nyckeltal SE.6.4.4
Senast uppdaterad: 2019-01-30