Vatten

Vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden. Människans användande av vatten måste ske på ett förståndigt och ansvarsfullt sätt för att säkra användbarheten för kommande generationer av alla typer av livsformer på planeten.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

På fokusområdet "vattenstatus" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då både den ekologiska och kemiska statusen inte uppfyller klassningen god status i någon vattenförekomst i Malmö. Dock har badvattenkvaliteten på kommunens badplatser förbättrats sedan år 2008.

På fokusområdet "tillstånd i vattendragen" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då minskningen av näringsämneshalterna i vattendragen har avstannat under senare år. Dessutom är syrgashalten så pass låg i två vattendrag att de hamnar i klassen måttligt tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder.

På fokusområdet "utsläpp till vatten" bedöms tillståndet vara övervägande bra då större delen av nyckeltalen såsom halterna av näringsämnen i vattendragen och avloppsreningsverkens utsläpp av näringsämnen uppvisar positiva trender även om förändringen sker väldigt långsamt.

På fokusområdet "växt- och djurarter" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt trots att både ålgräsängarnas djuputbredning, skrubbskäddans medelvikt samt vattendragens bottenfauna visar på positiva trender. Ålgräsängarnas skottäthet vid Klagshamn har tidigare ökat medan den minskat något i andra delar av Öresund. Både vid 2018 och 2019 års undersökning fanns det dock väldigt lite ålgräs vid Klagshamns grunda station vilket sannolikt berodde på det extrema sommarvädret år 2018 samt ytterligare en varm sommar år 2019. Fiskfaunan i vattendragen har även en negativ trend och det saknas också nyckeltal för många arter.

På fokusområdet "grundvatten och dricksvatten" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då grundvattenuttaget och vattenförbrukningen per person minskar medan den totala vattenförbrukningen ökar. Förekomsten av bly, kvicksilver och kadmium visar också på ökande halter men ligger samtidigt på en väldigt låg nivå, mestadels inom lägsta tillståndsklassen, mycket låg halt.

På tre av fokusområdena bedöms tillståndet som varken bra eller dåligt medan de två övriga bedöms som övervägande bra respektive övervägande dåligt. Sammantaget bedöms därmed att tillståndet på temaområdet "vatten" varken är bra eller dåligt.

Eftersom de flesta nyckeltal utvecklas positivt inom temaområdet så bedöms temaområdet "vatten" ha en positiv trend. Dock är trenden för många av nyckeltalen endast svagt positiv vilket innebär att förändringen sker alltför sakta.

Huvudområde SE.6
Senast uppdaterad: 2021-07-19