Vatten

Vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden. Människans användande av vatten måste ske på ett förståndigt och ansvarsfullt sätt för att säkra användbarheten för kommande generationer av alla typer av livsformer på planeten.

Två av tre nyckeltal inom fokusområdet ”vattenstatus” visar på oförändrade trender. Varken den ekologiska eller kemiska vattenstatusen uppnår ännu inte det gällande målet i någon av kommunens vattenförekomster medan badvattenkvaliteten har förbättrats på de provtagna badplatserna i kommunen sedan år 2008.

Två av nyckeltalen inom fokusområdet "tillstånd i vattendragen" visar på positiva trender medan övriga nyckeltal uppvisar stor variation men till stor del inom förväntade gränser. Näringsämneshalterna i vattendragen visar på positiva trender även om utvecklingen under senare år avstannat något. Några tydliga trender kan inte ses för vare sig pH, turbiditet eller syrgashalt. Däremot visar två vattendrag, Sege å och Bunkeflodiket, en så pass låg lägsta syrehalt att de hamnar i klassningen måttligt tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "utsläpp till vatten" visar på positiva trender även om utvecklingen för många av dem går väldigt sakta på rätt håll. Näringsämneshalterna i vattendragen, utsläppen av näringsämnen från reningsverken och bräddningarna från avloppsledningsnätet visar på positiva trender medan oljeutsläppen till havet uppvisar negativ trend.

Inom fokusområdet "växt- och djurarter" visar något fler nyckeltal på positiva trender än de som visar på negativa. Ålgräsängarnas djuputbredning, skrubbskäddans medelvikt samt vattendragens bottenfauna uppvisar positiva trender medan fiskfaunan i vattendragen minskar. Samtidigt saknas nyckeltal avseende andra växt- och djurarter i vattenmiljöerna. Ålgräsängarnas skottäthet vid Klagshamn har tidigare ökat medan den minskat något i andra delar av Öresund. Både vid 2018 och 2019 års undersökning fanns det dock väldigt lite ålgräs vid Klagshamns grunda station vilket sannolikt berodde på det extrema sommarvädret år 2018 samt ytterligare en varm sommar år 2019.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "grundvatten och dricksvatten" visar på negativa trender. Grundvattenuttaget och vattenförbrukningen per person uppvisar positiva trender då de minskar medan den totala vattenförbrukningen ökar i Malmö. Samtidigt ökar också förekomsten av bly, kvicksilver samt kadmium i grundvattnet. Metallhalterna ligger dock samtidigt på en väldigt låg nivå, mestadels inom lägsta tillståndsklassen, mycket låg halt.

Huvudområde SE.6
Senast uppdaterad: 2021-12-20