Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde SE.6

Vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden. Människans användande av vatten måste ske på ett förståndigt och ansvarsfullt sätt för att säkra användbarheten för kommande generationer av alla typer av livsformer på planeten.

Endast 3,5 procent av allt vatten på jorden är sötvatten. Av detta är ungefär hälften bundet i glaciärer och i isen vid polerna medan den andra hälften finns lagrat i grundvattnet. Bara 0,01 procent av den totala mängden vatten finns i sjöar och floder och en ännu mindre mängd, 0,001 procent, finns som vattenånga i atmosfären.

Vatten är en resurs som samhället tar för given i vår del av världen. Kvantitetsmässigt finns det för det mesta mycket att tillgå medan det kvalitetsmässigt ibland kan uppstå problem, dock små jämfört med de som finns i världen i övrigt.  Den ekologiska och kemiska statusen uppnår inte god status för någon vattenförekomst i Malmö. Däremot visar statistiken för klassificeringen av badvatten vid strandbad i Malmö att antalet badplatser med utmärkt eller bra kvalitet har ökat.

Vattenmiljön i bäckar och diken är avgörande för allt som lever där och förändringar är viktiga att följa. När det gäller halterna av kväve och fosfor i vattendragen kan en svagt minskande trend ses även om minskningen avstannat något under senare år. Några tydliga trender för vare sig pH, turbiditet eller syrgashalt i vattendragen kan totalt sett inte ses. Två vattendrag, Sege å och Bunkeflodiket, visar dock en så pass låg lägsta syrehalt att de hamnar i klassningen måttligt tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder.

Ytvattnet påverkas i stor utsträckning av samhällets verksamheter. Utsläppen av föroreningar och näringsämnen från industrier, avloppsreningsverk och jordbruksmark hamnar i vattendragen och slutligen i havet. Kväve- och fosforbelastningen från vattendrag i Malmös närhet varierar kraftigt mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Förbättringar vid Malmös avloppsreningsverk gör att utsläppen därifrån har minskat. Avloppsledningsnätets bräddningar i Malmö blir vid extrema vädersituationer avsevärda och den stora mängden dagvatten vid dessa tillfällen påverkar samhällsfunktionerna i stor utsträckning. Oljeutsläppen inom Malmös havsområde har ökat något under de senaste åren.

Ett rikt och välmående växt- och djurliv är det bästa kvittot på en bra vattenkvalitet. Den biologiska mångfalden är viktig att värna även i vattenmiljöer för att skapa bra möjligheter för ekosystemen att ge de tjänster som människan är beroende av. I Öresund ökar utbredningen av ålgräset vilket tyder på ett förbättrat ljusklimat i vattnet. Fisk fångad i Öresund uppvisar en medelvikt som vid det senaste undersökningsåret ligger mellan tidigare års lägsta och högsta värde. Det största antalet fiskarter i vattendragen, på en inventeringslokal, visar totalt sett på en minskning medan bottenfaunan i vattendragen uppvisar en mindre förbättring.

Ett bra dricksvatten är viktigt för ett samhälle. I Sverige har vi tillgång till ett vatten av bra kvalitet som smakar gott direkt ur kranen, efter endast smärre behandling. Vattnet som försörjer Malmöborna med dricksvatten kommer både från grund- och ytvattentäkter. Malmös uttag av grundvatten ur Alnarpsströmmen är nu mindre än hälften av de högsta uttagsmängderna historiskt sett. Den totala vattenförbrukningen i Malmö har sedan år 2005 uppgått till ungefär 25 Mm³ per år och är under de senaste åren lite ökande medan vattenförbrukningen per person minskar.

Senast uppdaterad: 2022-05-16