Fosforhalter

3-års rullande medelvärde av totalfosforhalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalfosfor i fem vattendrag.

Datakälla: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd samt Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2007.
Senaste värdet:
0,50 mg/l (2019).
Utgångsvärde:
0,72 mg/l (2007).

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalfosfor sedan år 2007 då 3-årsmedelvärden finns för samtliga fem vattendrag. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden. Generellt har fosforhalterna varit som högst i Tygelsjöbäcken och som lägst i Bunkeflodiket sedan år 1998.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Nyckeltal SE.6.5.6
Senast uppdaterad: 2021-12-16