Syremättnad årsmedel

Vid fem provtagningspunkter i vattendrag som berör kommunen mäts syremättnaden sex gånger per år. Årsmedelvärdena för dessa mätplatser redovisas i detta nyckeltal.

Årsmedelvärde av uppmätt syremättnad i fem vattendrag

Datakälla: Malmö stad samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Senaste värdet:
461,1 % (2020).
Utgångsvärde:
488,9 % (2007).

Kommentar

Syremättnaden varierar kraftigt, precis som syrgashalten, i vattendragen mellan olika år. Till exempel varierade den uppmätta årsmedelhalten för Bunkeflodiket mellan 67,3 och 129 procent mellan åren 1990 och 2020. Årmedel av syremättnaden för vattendragen ligger generellt på runt 100 procent. Generellt sett är också årsmedelvärdena lägre för Sege å och högre för Tygelsjöbäcken vid en jämförelse mellan alla fem vattendragen. Totalt sett har det sammanlagda årsmedlet av syremättnaden också varierat mycket sedan år 2006 då samtliga fem vattendrag provtagits.

Se även nyckeltalet "Syremättnad" där de lägst uppmätta värdena av syremättnad vid provtagningspunkterna i de fem vattendragen redovisas.

Syremättnad är den andel som den uppmätta syrehalten utgör av den teoretiskt möjliga halten vid aktuell temperatur. Vid kraftig algtillväxt kan mättnadsgraden överstiga 100 procent.

Nyckeltal SE.6.5.14
Senast uppdaterad: 2021-12-16