Kvävehalter i vattendragen

3-års rullande medelvärde av totalkvävehalterna beräknas utifrån den vattenprovtagning som bedrivs, i varierande omfattning, i de fem redovisade vattendragen.

3-års rullande medelvärde av totalkväve i fem vattendrag.

Datakälla: Segeåns Vattenråd och Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2007.
Senaste värdet:
26,10 mg/l (2018).
Utgångsvärde:
36,14 mg/l (2007).

Kommentar

En svagt minskande trend kan totalt sett utläsas för halterna av totalkväve sedan år 2007 då samtliga vattendrag provtagits. För att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på nederbördens variationer redovisas här rullande 3-årsmedelvärden.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. År 2006 påbörjades provtagning även i Risebergabäcken.

Indikator SE.6.2.13
Senast uppdaterad: 2020-05-13