Gå direkt till sidans innehåll

Kväveutsläpp via vattendragen

Nyckeltal SE.6.2.11

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Sege å

1999

604

1

Sege å

2000

467

2

Sege å

2001

307

3

Sege å

2002

585

4

Sege å

2003

203

5

Sege å

2004

580

6

Sege å

2005

262

7

Sege å

2006

532

8

Sege å

2007

477

9

Sege å

2008

316

10

Sege å

2009

192

11

Sege å

2010

609

12

Sege å

2011

466

13

Sege å

2012

285

14

Sege å

2013

229

15

Sege å

2014

320

16

Sege å

2015

289

17

Sege å

2016

199

18

Sege å

2017

273

19

Sege å

2018

237

20

Sege å

2019

633

21

Sege å

2020

330

22

Tygelsjöbäcken

1999

60,1

23

Tygelsjöbäcken

2000

48,3

24

Tygelsjöbäcken

2001

54,5

25

Tygelsjöbäcken

2002

83,1

26

Tygelsjöbäcken

2003

26,6

27

Tygelsjöbäcken

2004

72,8

28

Tygelsjöbäcken

2005

32,7

29

Tygelsjöbäcken

2006

76,6

30

Tygelsjöbäcken

2007

76,4

31

Tygelsjöbäcken

2008

44,2

32

Tygelsjöbäcken

2009

35,8

33

Tygelsjöbäcken

2010

67,4

34

Tygelsjöbäcken

2011

55,5

35

Tygelsjöbäcken

2012

32,7

36

Tygelsjöbäcken

2013

34,9

37

Tygelsjöbäcken

2014

57,0

38

Tygelsjöbäcken

2015

46,4

39

Tygelsjöbäcken

2016

32,5

40

Tygelsjöbäcken

2017

44,4

41

Tygelsjöbäcken

2018

30,7

42

Tygelsjöbäcken

2019

65,6

43

Tygelsjöbäcken

2020

35,1

44

Skumparpsdiket

1999

23,1

45

Skumparpsdiket

2000

15,1

46

Skumparpsdiket

2001

16,5

47

Skumparpsdiket

2002

30,0

48

Skumparpsdiket

2003

5,96

49

Skumparpsdiket

2004

24,9

50

Skumparpsdiket

2005

10,0

51

Skumparpsdiket

2006

28,9

52

Skumparpsdiket

2007

30,2

53

Skumparpsdiket

2008

15,2

54

Skumparpsdiket

2009

11,6

55

Skumparpsdiket

2010

23,5

56

Skumparpsdiket

2011

23,4

57

Skumparpsdiket

2012

12,7

58

Skumparpsdiket

2013

14,5

59

Skumparpsdiket

2014

29,3

60

Skumparpsdiket

2015

17,4

61

Skumparpsdiket

2016

12,2

62

Skumparpsdiket

2017

17,7

63

Skumparpsdiket

2018

12,4

64

Skumparpsdiket

2019

25,1

65

Skumparpsdiket

2020

16,1

66

Bunkeflodiket

1999

8,46

67

Bunkeflodiket

2000

7,23

68

Bunkeflodiket

2001

5,55

69

Bunkeflodiket

2002

12,2

70

Bunkeflodiket

2003

1,54

71

Bunkeflodiket

2004

9,06

72

Bunkeflodiket

2005

4,91

73

Bunkeflodiket

2006

13,5

74

Bunkeflodiket

2007

14,9

75

Bunkeflodiket

2008

4,77

76

Bunkeflodiket

2009

3,59

77

Bunkeflodiket

2010

5,52

78

Bunkeflodiket

2011

5,81

79

Bunkeflodiket

2012

3,78

80

Bunkeflodiket

2013

2,53

81

Bunkeflodiket

2014

8,86

82

Bunkeflodiket

2015

3,67

83

Bunkeflodiket

2016

2,42

84

Bunkeflodiket

2017

0,78

85

Bunkeflodiket

2018

1,43

86

Bunkeflodiket

2019

2,86

87

Bunkeflodiket

2020

2,60

88

Totalt

1999

696

89

Totalt

2000

538

90

Totalt

2001

384

91

Totalt

2002

710

92

Totalt

2003

237

93

Totalt

2004

687

94

Totalt

2005

310

95

Totalt

2006

651

96

Totalt

2007

599

97

Totalt

2008

380

98

Totalt

2009

243

99

Totalt

2010

705

100

Totalt

2011

551

101

Totalt

2012

334

102

Totalt

2013

281

103

Totalt

2014

415

104

Totalt

2015

357

105

Totalt

2016

246

106

Totalt

2017

336

107

Totalt

2018

282

108

Totalt

2019

727

109

Totalt

2020

384

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Kvävetransporten via de fyra vattendragen låg år 2020 samtliga under respektive medelvärde för perioden 1999-2019. Jämfört med år 2019 var de mer i nivå med uttransporten av kväve under åren 2012-2018. Någon tydlig trend kan ej ses för utförsel av kväve via Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

Under år 2019 var kvävetransporten för både Sege å och Tygelsjöbäcken hög och kväveutförseln har inte varit så stor sedan år 2010 för dessa båda vattendrag. Enligt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsrapport för 2019 beror den höga kvävetransporten på en kombination av hög vattenföring och höga halter under delar av året. De höga kvävehalterna under första kvartalet 2019 var troligen en effekt av kvarhållen näring i marken från torråret 2018 vilken kom ut i vattensystemet först under vintern.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965. SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 1999 och framåt.

Senast uppdaterad: 2021-05-27