Kemisk vattenstatus

Enligt EUs vattendirektiv ska alla vattenförekomsters kemiska status klassas. Den av Vattenmyndigheten beslutade klassningen från år 2009 samt bedömningen för 2016 redovisas nedan.

Kemisk status för kommunens vattenförekomster

Datakälla: Vattenmyndigheten, VISS
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2009.
Senaste värdet:
0 stycken (2016).
Utgångsvärde:
0 stycken (2009).

Kommentar

Den första klassningen av Sveriges vattenförekomster beslutades år 2009 och den andra klassningen gjordes år 2016. Målet är att alla Sveriges vatten ska ha uppnått minst god status år 2015, eller senast till år 2027. Ingen av de vattenförekomster som berör Malmö uppnådde god kemisk status varken vid klassningen år 2009 eller vid den senaste bedömningen år 2016.

Av de tio ytvattenförekomster som berör Malmö kommun och som har klassats är fem stycken kustvatten, fyra stycken vattendrag och ett utsjövatten. Mer detaljerad information om vattenförekomsterna och deras klassningar finns på VISS och Vattenmyndigheten som kan nås via länkarna nedan.

Nyckeltal SE.6.1.2
Senast uppdaterad: 2019-05-15