Natur och odling

Naturen med den biologiska mångfalden är nödvändig för människans överlevnad och därmed viktig att värna. Dock vittnar allt fler forskningsrapporter om den utarmning av naturen och den biologiska mångfalden som håller på att ske.

Status: Tillståndet för området kan ej bedömas Tillståndet för området kan ej bedömas

Delområden

Arealer

DelområdeSE.7.1

Uppgifter på skyddad areal och grönyta hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) medan Jordbruksverket har uppgifter på arealen jordbruksmark. Även uppgifter på grönyta avseende hela kommunen som tagits fram av Malmö stad redovisas här.

Trend:  2 av 5 nyckeltal har en positiv trend

Växter

DelområdeSE.7.2

Inventeringar avseende olika växtarter både på land och till havs görs på uppdrag av Öresunds Vattenvårdsförbund och Malmö stad. Delar av resultatet från dessa inventeringar redovisas här.

Trend:  2 av 4 nyckeltal har en positiv trend

Djur

DelområdeSE.7.3

Fladdermöss och fisk inventeras på uppdrag av Malmö stad medan fåglar inventeras av Skånes ornitologiska förening. Delar av resultatet från dessa inventeringar redovisas här.

Trend:  1 av 7 nyckeltal har en positiv trend

Odling

DelområdeSE.7.4

Statistik avseende ekologiskt odlad jordbruksmark och olika miljöstöd finns hos Jordbruksverket. De senast tillgängliga uppgifterna redovisas här. Även näringsämnesutsläppen från odlingsmarken redovisas.

Trend:  3 av 5 nyckeltal har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2020-09-08