Buller

Buller är den typ av ljud som känns störande och som en helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller är olika från person till person. Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i samhället.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Delområden

Trafikbuller

DelområdeSE.5.1

Statistik baserat på de tre bullerkartläggningar som utförts i Malmö redovisas här. Malmöbornas trafikbullerexponering, ljudmiljön utomhus på förskolor, skolor och gröna områden samt boende som berörs av bullerskyddsåtgärder visas.

Trend:  3 av 5 nyckeltal har en positiv trend

Besvär av buller

DelområdeSE.5.2

Människors upplevda besvär av buller har undersökts genom enkäten "Folkhälsa i Skåne" vid fyra tillfällen sedan år 2000. Här visas statistik avseende besvär av olika ljudföroreningar såsom trafikbuller och annat störande ljud.

Trend:  1 av 4 nyckeltal har en positiv trend

Tysta områden

DelområdeSE.5.3

Kartläggningar av ljudmiljön på ett antal utvalda tysta områden i Malmö har skett vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer på dessa platser.

Trend:  1 av 4 nyckeltal har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2020-01-17