Trafik

Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Delområden

Körsträckor och bilinnehav

DelområdeSE.4.1

Statistik avseende total körsträcka för Sveriges bilister samt personbilsinnehavet i landet sammanställs av Trafikanalys. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Trend:  0 av 2 nyckeltal har en positiv trend

Miljöbilar och förnybara bränslen

DelområdeSE.4.2

Trafikanalys sammanställer årligen uppgifter om personbilar i trafik och nybilsregistrering i Sverige. Här redovisas miljöbilsandelar och även drivmedelsfördelningen i Malmö.

Trend:  3 av 5 nyckeltal har en positiv trend

Resvanor och trafikmätningar

DelområdeSE.4.3

Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.

Trend:  3 av 5 nyckeltal har en positiv trend

Cykling

DelområdeSE.4.4

Uppgifter på cykelbanors och bilvägars längd i Malmö sammanställs årligen. Även cykeltrafikens utveckling i centrala Malmö jämfört med Malmös befolkningsutveckling redovisas.

Trend:  2 av 2 nyckeltal har en positiv trend
Senast uppdaterad: 2020-05-19