Energi

All användning av energi påverkar miljön i större eller mindre omfattning. Den energi som aldrig behöver användas är därför den mest miljöanpassade.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

På fokusområdet "energianvändning" bedöms tillståndet vara övervägande bra då båda nyckeltalen visar positiva trender samt att det långsiktiga målet ser ut att vara möjligt att nå även om denna utveckling i stor utsträckning beror på Malmös kraftiga befolkningsökning.

På fokusområdet "förnybara energikällor" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då inga större förändringar har skett de senaste tretton åren avseende den förnybara energin i Malmö som helhet. Dessutom är en ovanligt hög andel av fjärrvärmen i Malmö av fossilt ursprung.

På fokusområdet "energi inom Malmö stad" bedöms tillståndet vara övervägande bra då kommunfastigheternas energianvändning minskar, den förnybara kommunala energin ökar och andelen fossil energi inom den kommunala organisationen minskar.

På två av de tre fokusområdena bedöms tillståndet som övervägande bra, och på det tredje som övervägande dåligt, dock händer inte mycket avseende utvecklingen av förnybar energi och sammantaget bedöms därmed att tillståndet på temaområdet "energi" är varken bra eller dåligt.

Eftersom samtliga nyckeltal utvecklas positivt inom temaområdet så bedöms temaområdet "energi" ha en positiv trend. Dock är trenden för speciellt nyckeltalen för förnybara energikällor endast svagt positiv under senare år vilket innebär att förändringen sker alltför sakta.

Huvudområde SE.3
Senast uppdaterad: 2021-07-15