Kemikalier och miljögifter

Kemikalier ingår i mängder av produkter och material i dagens samhälle. Vissa ämnen är farliga för levande organismer och kan orsaka allergier och sjukdomar samt kan även påverka arvsmassa och störa fortplantning.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

På fokusområdet "miljögifter i avloppsslam" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då miljögifterna minskar men fortfarande återfinns i slammet från avloppsreningsverken.

På fokusområdet "tungmetaller i hamnsediment" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då halterna av tungmetaller i hamnsedimenten minskar men de ligger klart över Natruvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment och är också prioriterade utfasningsämnen.

På fokusområdet "förorening med miljöfarliga ämnen" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt eftersom miljöfarliga ämnen fortfarande sprids vid olyckor både på land och till havs även om omfattningen har minskat de senaste åren.

På fokusområdet "förekomst av farliga ämnen" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då både det totala antalet kemiska produkter och de med CMR-ämnen ökar. Antal ärenden som avser bekämpningesmedelsanvändning i kommunen är också ganska omfattande.

På samtliga fokusområden bedöms tillståndet som varken bra eller dåligt. Sammantaget bedöms därmed att tillståndet på temaområdet "kemikalier och miljögifter" varken är bra eller dåligt.

Eftersom de flesta nyckeltal utvecklas positivt inom temaområdet så bedöms temaområdet "kemikalier och miljögifter" ha en positiv trend. Dock utgör förekomsten av många kemikalier och speciellt miljögifter en påfrestning på både människor och andra levande organismer i vår omgivning.

Huvudområde SE.8
Senast uppdaterad: 2021-06-18