Bottenfauna i vattendrag

Inventeringar av bottenlevande organismer har utförts vid två tillfällen på uppdrag av Miljöförvaltningen. Resultaten från dessa undersökningar av bottenfaunan redovisas här.

Antal arter i vattendrag kring Malmö

Datakälla: Malmö stad
Senaste värdet:
25 arter (2009).
Utgångsvärde:
14 arter (1991).

Kommentar

Endast tre lokaler inventerades år 1991 medan åtta lokaler undersöktes år 2009. Flest antal arter hittades under år 2009 på tre platser som inte undersöktes år 1991. På två lokaler, en i nedre delen av Risebergabäcken och en i Tygelsjöbäcken, fanns det fler arter år 2009 jämfört med år 1991 medan det på en lokal, i Risebergabäckens över del, fanns fler arter år 1991 jämfört med år 2009. Någon trend är svår att utläsa då endast tre lokaler inventerades år 1991.

Vid den senaste inventeringen hittades två arter på alla undersökta lokaler: glattmaskar och fjädermygglarver. På sju av lokalerna hittades även ärtmusslor, nattslända, vattenkvalster, sötvattenmärla och bäckvattenbagge. Flesta antal arter, 39 stycken, hittades på lokalen Lilla Mölleberga i Sege å år 2009.

Den senaste undersökningen utfördes vid åtta lokaler i vattendragen kring Malmö. Tre lokaler finns i Risebergabäcken som rinner i de östra delarna av kommunen. Två lokaler finns i Sege å som på vissa ställen rinner längs kommungränsen. En lokal finns i Oxiediket som rinner i kommunens sydöstra del vid Oxie. Både Risebergabäcken och Oxiediket rinner upp i Sege å som har sitt utlopp vid Spillepengen i Lommabukten. De två övriga lokalerna finns i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket som rinner i kommunens södra delar och har sina utlopp i Öresund.

Nyckeltal SE.7.3.7
Senast uppdaterad: 2019-12-03